آموزش های عالی آزاد

آموزش های عالی آزاد

موسسه آموزش عالی قشم منطبق با اهداف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در بخش آموزش های عالی آزاد با همکاری موسسات، مراکز آموزش عالی و دانشگاه های معتبر داخلی و خارجی با هدف ارتقاء سطح دانش کیفی و فرهنگ تخصصی گرایی در جامعه، تعمیم و توسعه آموزش های عالی کاربردی و مهارتی، توانمند سازی متقاضیان کسب و کار و ایجاد اشتغال پایدار، مبادرت به برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزش عالی آزاد با قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نموده است.

لذا متقاضیانی که تمایل به شرکت در دوره های آموزش عالی آزاد این موسسه را دارند با مراجعه به لین