۱۴ خرداد ضربت خوردن حضرت علی علیه السلام ١٩ رمضان » موسسه آموزش عالی قشم